UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej – Treści programowe
Przedmioty
• Historia kultury fizycznej
• Organizacja kultury fizycznej
• Historia turystyki i rekreacji.
• Organizacja i funkcjonowanie jednostek rekreacyjnych

HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ
Przedmiot historii kultury fizycznej oraz jego zakres i program. Geneza ćwiczeń fizycznych, ich pierwotne formy. Czynniki warunkujące charakter kf w starożytnej Grecji i Rzymie (klasowy) oraz w średniowieczu (stanowy). Źródła i uwarunkowania rozwoju kf w okresie Odrodzenia oraz Oświecenia w Europie i Polsce, czołowi przedstawiciele, główne inicjatywy. Determinanty rozwoju poszczególnych dziedzin kf (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka) w Europie w XIX w. Geneza i rozwój głównych systemów gimnastycznych. Początki gimnastyki w szkołach europejskich jako przedmiotu i kształcenia dla niego nauczycieli. Szkolne i pozaszkolne wychowanie fizyczne na ziemiach polskich w I połowie XIX w. Wprowadzenie gimnastyki do szkół na ziemiach polskich jako przedmiotu i przygotowanie dlań nauczycieli, szczególne znaczenie w tym względzie Krakowa. Pozaszkolne wychowanie fizyczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., ruch jordanowski. Narodziny nowoczesnego sportu i ruchu olimpijskiego. Geneza i rozwój sportu na ziemiach polskich, pierwsze stowarzyszenia kf, znaczenie działalności TG „Sokół”, pierwsze kluby i związki sportowe. Kultura fizyczna w Polsce międzywojennej, struktury organizacyjne jej nurtu społecznego i państwowego. Ogólna charakterystyka i etapy rozwoju kf w Polsce po II wojnie światowej.
Literatura podstawowa:

 1. Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław i in. 1979, 1985 i 2002.
 2. Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918). Pod redakcją Z. Grota i T. Ziółkowskiej, Warszawa – Poznań 1990.
 3. Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 4. Kowieska U., Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji, Wrocław 1997.
 5. Zarys historii sportu w Polsce (1867-1996) . Pod red. J. Gaja i B. Woltmanna. Gorzów Wlkp. 1999.
 6. ORGANIZACJA KULTURY FIZYCZNEJ
  Podstawowe wiadomości z zakresu naukowej teorii organizacji i zarządzania: pojęcie, zarys genezy oraz współczesne tendencje rozwoju organizacji i zarządzania; ogólne zasady organizacji; cykl sprawnego działania; rodzaje więzi i typy struktur organizacyjnych; proces i funkcje zarządzania; metody zarządzania i style kierowania; zasady podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Założenia prawne oraz organizacyjno – finansowe kultury fizycznej w Polsce: tematyka kf w Konstytucji i Sejmie RP – najważniejsze akty prawne o kf; organizacja oraz zadania administracji rządowej i samorządowej kf; ogólne zasady i źródła finansowania kf; organizacja, cele i zadania ruchu sportowego oraz wybranych masowych stowarzyszeń kf; podstawy prawne, organizacja i zadania uczniowskich klubów sportowych i SZS; zakładanie stowarzyszeń kultury fizycznej (droga od pomysłu do zebrania konstytuującego).
  Organizacja imprez sportowych: planowanie – rejestr czynności oraz harmonogram ich realizacji; regulamin i preliminarz zawodów; systemy rozgrywek sportowych, czynniki organizacyjne warunkujące zastosowanie danego systemu; sponsoring i marketing; reklama i jej środki (wizualne, akustyczne i audiowizualne).
  Podstawowa literatura:
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 8. Jaczynowski L. I współ., Organizacja kultury fizycznej. Ogólne uwarunkowania, t. I Warszawa 1999; Teoria i praktyka. Struktury organizacyjne, t. II. Warszawa 2001.
 9. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław 2003.
 10. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Kluczbork 1996.
 11. Organizacja imprez sportowych. Pod red. B. Ryby, Warszawa 2001.
 12. Ryba B., Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Warszawa 2000.
 13. Sawicki W., Podstawy organizacyjno – prawne i finansowe stowarzyszeń kultury fizycznej w Polsce, Warszawa 1997.
 14. Sawicki W., Szkolne stowarzyszenia kultury fizycznej, Warszawa 1997.
 15. Stoner J. A. F., Wankler C., Kierowanie, Warszawa 1997.
 16. Wyżnikiewicz – Kopp Z., Boruszczak M., Marciszewska B., Wybrane zagadnienia menedżmentu sportowego, Gdańsk 1996.
 17. Zarządzanie. Pod redakcją A. K. Koźmińskiego, Warszawa 1997.
  HISTORIA TURYSTYKI I REKREACJI
  Przedmiot historii turystyki i rekreacji oraz jego zakres i program. Dzieje podróżowania w starożytnej Grecji i Rzymie. Ruch pielgrzymkowy w średniowieczu. Źródła i uwarunkowania peregrynacji i rekreacji w okresie Odrodzenia i Oświecenia w Europie i Polsce; odkrywcy i najważniejsze wyprawy. Czynniki rozwoju turystyki i rekreacji w XIX w. Geneza nowożytnej turystyki. Powstanie ratownictwa i przewodnictwa górskiego. Ewolucja turystyki uzdrowiskowej i sportowej. Organizacje turystyczno – krajoznawcze na ziemiach polskich. Przewodniki i czasopiśmiennictwo podróżniczo-turystyczne. Polskie obyczaje i zwyczaje rekreacyjne w okresie zaborów. Ruch rekreacyjny na ziemiach polskich pod zaborami. Kultura czasu wolnego. Etyczne podstawy gier rekreacyjnych i turystyki. Turystyka i rekreacja w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce po II wojnie światowej.
  Podstawowa literatura:
  • Dudek D., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej, Kraków 2005.
  • Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.
  • Kulczycki Z., Historia turystyki, Warszawa 1982.
  • Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977.
  • Lewan M., Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków 2004.
  • Stecka Z., Historia przewodnictwa tatrzańskiego, Kraków 1995.
  • Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985.
  Organizacja i funkcjonowanie jednostek rekreacyjnych
  Podstawy prawne zawodu „magister turystyki i rekreacji”. Definicja zawodu i uprawnienia. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Zagadnienia ustrojowe i organizacyjne rekreacji ruchowej. Struktura organizacyjna administracji publicznej w Polsce. Struktura organizacyjna sportu i rekreacji w Polsce. Podstawy prawne kultury fizycznej w Polsce. Sport i rekreacja ruchowa w ustawie o kulturze fizycznej. Problematyka organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej. Cele i podstawy prawne organizacji pozarządowych. Rodzaje organizacji pozarządowych: stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, fundacje. Pojęcie klubu sportowego. Formy organizacyjno – prawne klubu sportowego. Organizacje pożytku publicznego. Zadania publiczne w świetle ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Zasady wolontariatu. Organizacja i funkcjonowanie Miejskich Ośrodków Sportu i rekreacji. Dom kultury jako placówka kulturalno – rekreacyjna. Warunki i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie rekreacji ruchowej.
  Podstawowa literatura:
 18. Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2001.
 19. Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003.
 20. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 1999.
 21. Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka. Reforma Administracji Publicznej, zeszyt 11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999.
 22. Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Zakamycze 2000.
 23. Sawicki W., Stowarzyszenia kultury fizycznej. Podstawy prawno – finansowe, Warszawa 2005.
 24. Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002.
 25. Waszak Ł., Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo – czyli jak podjąć działalność w stowarzyszeniu i fundacji, Warszawa 2002.

Aktywność fizyczna społeczeństwa

Ocena realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

link:
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Ocena_realizacji_zadan_wlasnych_JST_-_Raport_koncowy.pdf